RODO
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GABINET MASAŻU i FIZJOTERAPII BEFIMED SP.Z O.O.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez GABINET

MASAŻU I FIZJOTERAPII BEFIMED SP.Z O.O. danych osobowych

Klientów w związku ze sprzedażą towarów oraz świadczeniem usług. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (dalej RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH I DANE KONTAKTOWE

Administrator danych: GABINET MASAŻU I FIZJOTERAPII BEFIMED SP.Z O.O.

NIP: 9671408603, REGON: 36948610000000

Siedziba: 85-052 ul. Augusta Cieszkowskiego 24/5

Dane kontaktowe: befimed.masaz@gmail.com Tel.530-530-074

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celach:

·Wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przyjmowanie zamówień, sprzedaż towarów, świadczenie usług, rozpatrywanie reklamacji, obsługa wniosków).

·Wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym przepisów podatkowych (np. przechowywanie dokumentacji podatkowej).

·Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez

GABINET MASAŻU I FIZJOTERAPII BEFIMED SP.Z O.O.(np. analizy,

statystyki, sprawozdania, marketing bezpośredni oferowanych produktów i usług, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami Klienta lub osób trzecich).

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady

zgodności przetwarzania danych.

PRAWNIE USPRAWIEDLIWIONE INTERESY

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, Administrator informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są: marketing  bezpośredni oferowanych produktów i usług, zabezpieczenie i

dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Klienta i osób trzecich.

ODBIORCY DANYCH

Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt. 9, Administrator informuje Klienta, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

·Klientowi oraz osobom upoważnionym przez Klienta.

·Upoważnionym przez Administratora osobom zatrudnionym u Administratora

.·Podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach

(np. firmom świadczącym usługi księgowe, prawnicze, spedycyjne, pocztowe, marketingowe, windykacyjne).

·Organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH W PAŃSTWACH TRZECICH

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał Administrator będzie czynił starania, aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku

Administrator będzie mógł przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub

organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania możliwych do wyegzekwowania praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania Klientowi informacji o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz wynika to z obowiązujących przepisów, wszczególności terminów określonych w Ordynacji Podatkowej oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego.Po ostatniej transakcji Administrator będzie przetwarzał dane osobowe, o ile będą istniały podstawy do ich dalszego przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów prawa lub udzielonej zgody, jednak nie dłużej niż 10 lat od daty ostatniej transakcji.

PRAWA KLIENTA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.Dodatkowo Klient posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o defnicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Klienta, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Administrator informuje, że podanie następujących danych jest wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem zawarcia umowy:

·imię, telefon kontaktowy

·nazwisko (w przypadku sprzedaży bonów podarunkowych oraz rachunków imiennych)

·adres (w przypadku wystawiania rachunków imiennych)

·nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP (w przypadku wystawiania rachunków na frmę Klienta)

Podanie innych danych, takich jak: adresy poczty elektronicznej, dzień i miesiąc urodzin jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem zawarcia lub realizacji umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości zawarcia z Administratorem umowy. Konsekwencją braku podania danych, które nie są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości wykorzystania tych danych dla celów związanych z ich zebraniem (np. kontaktowanie się z Klientem za pomocą tych danych w celu realizacji umowy, możliwość przedstawienia ofert marketngowych).

PROFILOWANIE DANYCH

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie podlegają proflowaniu.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Administrator przetwarza dane osobowe przekazane przez Klienta. Może również wykorzystywać dane, które pozyskał z ogólnie dostępnych baz

danych (KRS, CEIDG i innych).

INFORMACJE KOŃCOWE

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia obowiązywania RODO. Przy formułowaniu powyższych informacji GABINET

MASAŻU I FIZJOTERAPII BEFIMED SP. Z O.O. kierowała się tym, aby były w jak największym stopniu

konkretne i precyzyjne (w tym zgodne ze ścisłymi pojęciami i defnicjami ustanowionymi przez RODO), a zarazem proste, jasne i zrozumiałe. W celu stałego zapewnienia tego oraz w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji.

 

 

                                                                                                               Zapoznałem się i wyrażam zgodę

                                                                                                              ……………………………………………………

                                                                     

Kontakt

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ